Телефони: 088 922 8904; 0878 212025

Защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако използвате услугите на Ню Мап ООД, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност ще Ви помогне да разберете какво, защо, как събираме ката лични данни и за какво е нужно това.

Какво представляват личните данни?
Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“), личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Защо се налага Ню Мап да събира и съхранява лични данни?
За да се възползвате от някоя от нашите услуги ( информация и консултиране за имот, посредничество при покупка, продажба или наем на имот, съдействие за изготвянето на необходимите документи и нотариално изповядване на сделката, управление на имот, консултиране на някой вид кредит, е необходимо да съберем Ваши лични данни.
На първо място, те ни се ползват при кореспонденцията с Вас. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е единствено и само за целите на това, да Ви предоставим качествена услуга, без да нарушаваме неприкосновеността на личния Ви живот.

Какви видове лични данни събираме и обработваме?
За да Ви предоставим информация и консултиране за имоти,  които Ви интересуват, ние събираме и обработваме следните лични данни: три имена, телефонен номер, имейл адрес. За консултиране за кредити прилагаме политиката за защита на личните данни на Кредитланд.

За нуждите на идентификация преди сключване на договор за посредничество при покупка, продажба или наем на имот, ние събираме и обработване в допълнение на горните и следните лични данни: единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност.

За да Ви съдействаме и да оформим необходимите документи преди сключване на договор за наем или за нотариалното изповядване на договора за покупко-продажба на имот, управление на имот, както и за Вашето следпродажбено обслужване, ние събираме и обработваме следните лични данни: три имена, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност, номер на банкова сметка или други данни за плащане, доход, телефонен номер, имейл адрес. За тези цели обработваме и специални категории данни – семеен статус и данни за сключен брак.Тези данни събираме, когато приложимият закон изисква точна идентификация на лицето, както и когато се съставя счетоводен или друг документ, при който законът изисква посочване на ЕГН или други данни от документа за самоличност на лицето. Тези данни се използват също за установяване и предотвратяване на злоупотреби.

Вашите лични данни, като клиенти на Ню Мап, получаваме по електронен път или лично на хартиен носител, на основание Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

Какви видове бисквитки използва интернет страницата на Ню Мап?

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме резултатите и да анализираме трафика.

Личните данни, които събираме, могат да се ползват единствено за една или няколко от следните възможности

 • За предоставяне на изискана от Вас информация;
 • Комуникация преди сключване на договор;
 • Сключване на договор за посредничество;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба;
 • Маркетингова и/или рекламна информация;

Има организации и институции, които могат да получат от нас, Ваши лични данни, но само при необходимост и в интерес на услугата, която сте ни възложили. Някои от тях са:

 • Банковата институция, с която работим по Вашата сделка;
 • Адвокатът и/или нотариусът по Вашата сделка
 • Застрахователният брокер, с когото работим по Вашата сделка;
 • Счетоводителят на компанията

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. В този смисъл, Ню Мап ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия.

С Вашето съгласие да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични. Формуляр за такъв отказ ще Ви бъде предоставен своевременно, при поискване от Вас.

Период на съхраняване на данните:
Ню Мап  ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:

 • Документи, свързани с подготовката за сключване на сделка с недвижими имоти – 5 години
 • Документи, свързани с изповядването на сделка пред нотариус – 10 години
 • Събрани и изготвени по реда на ЗМИП документи, данни и информация – 5 години
 • Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за рекламна информация – 5 години

Вашите права като по отношение на личните данни:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права, които можете да упражните, след попълване на заявка:

 • Да поискате копие от Вашите лични данни от Ню Мап и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • Да поискате от Ню Мап личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да направим това
 • Да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и такива, които не са вече актуални;
 • Да поискате от нас личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  – личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  – когато сте оттеглил своето съгласие;
  – когато сте възразил срещу обработването,
  – когато обработването е незаконосъобразно;
  – когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  – когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  – при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  – за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  – при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени от Вас за конкретно сключване на сделка с недвижим имот;
  – по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  – за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  – или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Имате право да поискате от Ню Мап да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас;
 • Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Имате право на жалба до надзорния орган:
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв за Ню Мап е:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез Ню Мап, можете да го направите на посочените данни за контакт на Ню Мап.

С цел избягване на административни процедури, Ню Мап има политика за доброволно уреждане на всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни.
Трети страни и личните Ви данни
Ние няма да продаваме Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
Ако е необходимо, може да предадем Вашите лични данни на наши доставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас и Закона да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.
Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Съхраняване и пазене на Вашите личните данни, които събираме.
Ню Мап ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари.