Телефони: 088 922 8904; 0878 212025

Управление

Ако Вие сте собственик на недвижим имот, който желаете да отдавате под наем и нямате възможността или интереса пряко да се занимавате с това, може да възложите тази дейност на професионалистите от NEW MAP чрез договор за управление на недвижим имот.

Какво Ви предлагаме? – ефективна консултантска услуга за отдаване под наем на имота, която може да включва.

 • Регистриране на имота в Данъчната служба;
 • Откриване на партиди за ток, вода и ТЕЦ, без които е невъзможно ползването на имота;
 • Изграждане на Сигнално охрaнителна система и сключване на договор за охрана с лицензирана компания;
 • Застраховане на имота;
 • Реклама и маркетинг на имота с цел отдаване под наем;
 • Осигуряване на огледи и подбор на най-подходящите наематели;
 • Юридическо обезпечаване на сделката;
 • Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем;
 • Контрол на изпълнението на всички клаузи по договора от страна на наемателя, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите;
 • Съхранение и превеждане на суми по месечния наем;
 • Регулярна проверка за състоянието на имота;
 • Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост при необходимост;
 • Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя;
 • Осъществяване и поддържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.);
 • Отчет за дейността по управление на имота;

Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.

 • Месечната такса за управление се определя като процент от размера на месечния наем от 12 до 15%, минимум 50 лв.
 • За сключването на договор за управление, размерът на месечния наем не трябва да бъде по-нисък от 400 лв.
 • За имоти с месечен наем над 1000 лв. може да бъде договаряна отстъпка от месечната такса за управление
 • За повече от един апартамент в една и съща сграда таксата за управление подлежи на договаряне
 • Договорът за управление се сключва за срок мин. 1 год.

NEW MAP поема писмени гаранции за:

 • Състоянието на имота
 • Липса на консумативни задължения
 • Плащане към домоуправителя на етажната собственост
 • Плащане на наема към собственика в тридневен срок след получаването му от наемателя
 • Пълно отстраняване на щети, причинени от наематели
 • Актуализация на наемната цена спрямо пазарната обстановка
 • Инспекции на имота